Järviseudun Pallokerho ry.

SISÄINEN MOTIVAATIO

SISÄISESTI MOTIVOITUNUT IHMINEN NAUTTII TEKEMISESTÄ ITSESTÄÄN TAI ARVOSTAMANSA PÄÄMÄÄRÄN SAAVUTTAMISEN AJATUKSESTA.
YKSILÖN TOIMINTA ON TÄLLÖIN OMAEHTOISTA:
MOTIVAATIO LÄHTEE HÄNESTÄ ITSESTÄÄN EIKÄ ULKOISTEN PALKKIOIDEN YLLYTTÄMÄNÄ.
AUTONOMIAN (OMAEHTOISUUDEN) EDELLYTYKSENÄ ON, ETTEI YKSILÖN TOIMINTAA PYRITÄ KONTROLLOIMAAN LIIALLISIN RAJOITUKSIN.
TOIMINNAN- JA VALINNANVAPAUS OVAT SEIKKOJA, JOTKA KULTIVOITUVAT SISÄISESTI MOTIVOITUNEEN YKSILÖN TULOKSELLISUUTTA TAVOITTEIDENSA SAAVUTTAMISESSA.

IHMISEN KOLME PERUSTARVETTA

Lapsivaihe → Nuortenvaihe
 

AUTONOMIAN TUNNE / OMAEHTOISUUS

OMAEHTOISUUDELLA TARKOITETAAN YKSILÖN KOKEMUSTA SIITÄ, ETTÄ TEKEMINEN ON HÄNESTÄ ITSESTÄÄN LÄHTÖISIN, EIKÄ TUNNU ULKOAPÄIN OHJATULTA.
MOTIVAATIO ON LÄHTÖISIN YKSILÖSTÄ ITSESTÄÄN EIKÄ YMPÄRISTÖN TARJOAMISTA PALKKIOISTA.
OLENNAISTA ON, KOKEEKO HENKILÖ TAVOITTEET OMIKSEEN.
→ SAA ITSE MÄÄRÄTÄ, SAA ITSE VALITA
(TUNNE ITSESI, ARVIOI ITSESI, OMAT TAVOITTEET)

 

KYVYKKYYDEN TUNNE

KOKEMUS SIITÄ, ETTÄ OSAA ASIANSA JA ON AIKAANSAAVA TEKEMISISSÄÄN.
→ ON LÖYDETTÄVÄ KEINOT NÄYTTÄÄ PELAAJAN KEHITTYMINEN JA OSAAMINEN
(KONTROLLIHARJOITUS, TEHOTILASTO & VOITTAVAN PELIN TILASTO, VIISIKKOPALAVEREIDEN VERTAISARVIOT TAPAHTUMISSA)
 

YHTEISÖLLISYYDEN TUNNE

POHJAUTUU YKSILÖN TARPEESEEN OLLA YHTEYDESSÄ TOISIIN IHMISIIN.
YKSILÖ ON PARHAIMMILLAAN, KUN HÄN KOKEE OLEVANSA OSANA KANNUSTAVAA, TURVALLISTA JA LÄMMINHENKISTÄ YHTEISÖÄ.
→ ILMAPIIRI, KAIKEN PERUSTA JOS HALUTAAN KEHITTYÄ JA MENESTYÄ.
POSITIIVINEN JA TURVALLINEN ILMAPIIRI JOTTA USKALTAA YRITTÄÄ.
JOTTA SUORITUSTUNNE JA USKO OMAAN TEKEMISEEN ON OPTIMAALINEN, TÄYTYY ILMAPIIRIN OLLA SELLAINEN JOSSA JOKAISEN ON HYVÄ OLLA.
 

SISÄISEN MOTIVAATION MERKITYS

SISÄISEN MOTIVAATION MERKITYS OPPIMISEN JA OPISKELUN LÄHTÖKOHTANA ON ERITTÄIN MERKITTÄVÄ. SILLÄ ON SELKEÄ YHTEYS HENKILÖN OPPIMISKYKYYN:
SISÄISESTI MOTIVOITUNUT IHMINEN PYSTYY SUUNTAAMAAN KESKITTYMISENSÄ JA TARKKAAVAISUUTENSA OLENNAISIIN ASIOIHIN.
TÄMÄN VOIDAAN KATSOA JOHTAVAN LAADUKKAASEEN JA MONIPUOLISEEN OPPIMISEEN SEKÄ SINNIKKYYTEEN.
SISÄISESTI MOTIVOITUNEET YKSILÖT VAIKUTTAVAT POSITIIVISESTI MYÖS OPPIMISTILANTEISIIN JA TULOKSIIN OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄÄN.
 

LAPSIKIEKKOILUSSA KYSE LAPSEN INNOKKUUDEN JA INTOHIMON SYNNYTTÄMISESTÄ.

 

NUORTEN KOHDALLA ITSEOHJAUTUVAKSI PELAAJAKSI KASVAMINEN.

 

LAPSIVAIHE G-D jun.

Innokkuus → Intohimo
Onnistumisen tunne
(onnistumisen elämyksiä - taitotasoa vastaava toiminta)
Kannustavaa ja ohjaavaa palautetta
(sallii erehtymisen)
Lapsi osallistuu toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen

 

NUORUUSVAIHE C2-A jun.
Itsetuntemus → Itsearvio
Tavoitteenasettaminen
Suunnitelmallisuus (keinot – toimintamallit)
Suorittamisen ja kehittymisen arviointi
Ilmapiiri – (valmennuksen vuorovaikutus - kanssa pelaajien palaute)