Järviseudun Pallokerho ry.

Reaktiokyky

Reaktiokyvyllä tarkoitetaan kykyä reagoida mahdollisimman nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti tiettyyn aistiärsykkeeseen (näkö, kuulo, tunto). Reaktionopeudella tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ärsykkeestä toiminnan alkamiseen.

Jääkiekossa hyvä reaktiokyky on äärimmäisen tärkeä ominaisuus, sillä peli on nopea ja reaktioajat ovat lyhyitä. Reaktiotilanteita pelissä on jatkuvasti. Jääkiekossa reagointi tapahtuu pääosin näköaistin kautta saatavan tiedon pohjalta.

Reaktionopeus voidaan jakaa suoraan reaktionopeuteen ja valintareaktio nopeuteen. Suoralla reaktionopeudella tarkoitetaan sitä, että ärsykkeen laukaisemalla toiminnalla on ainoastaan yksi toteutusmalli. Valintareaktio tarkoittaa sitä, että ärsykkeet voivat vaihdella ja niiden jälkeinen toiminta on riippuvainen ärsykkeestä. Valintareaktiota harjoitettaessa valmentaja voi esimerkiksi käyttää kahta eriväristä liiviä ärsykkeenä. Kummallakin liivillä on tällöin eri toiminnan aloittava merkitys. Pelaaja joutuu siis valitsemaan ärsykkeen perusteella, kuinka hän seuraavaksi toimii. Jääkiekko pelissä tehtävät ratkaisut perustuvat yleensä valintareaktioon.

Reaktionopeus kehittyy parhaiten 6-11-vuotiaana, mutta ominaisuuden säännöllinen harjoittaminen on ehdottoman tärkeää ikäluokasta riippumatta.

REAKTIOKYKYHARJOITTELU

Lasten reaktioharjoittelun tulisi monipuolisesti kehittää reagointia erilaisiin ärsykkeisiin (näkö, kuulo, tunto), jotta lapsi oppii reagoimaan nopeati kaikkien aistien kautta tulevaan tietoon. Lasten reaktioharjoittelussa kannattaa kuitenkin alkuun käyttää vain yhden aistialueen merkkiä kerrallaan. On myös tärkeää, että reaktioharjoittelu kattaa myös suoran reaktionopeuden ja valintareaktionopeuden harjoittamisen. Valintareaktioärsykkeitä tulisi lisätä säännöllisesti pelaajien vanhetessa ja reaktiokyvyn kehittyessä. Reaktioharjoitteita on hyvä sisällyttää kaikkiin harjoituksiin jossain muodossa. Reaktioharjoitteet on helppo yhdistää nopeus- ja tekniikkaharjoitteluun.

Esimerkkiharjoitteita:

Lajinomaiset harjoitteet

Erilaiset leikit, joissa pitää reagoida nopeasti esimerkiksi pallon liikeisiin (esim. polttopallo ja pallohippa)

Erilaiset pallon- kiekontavoittelutilanteet

Reaktiopelit

Reaktiolähdöt eri asennoista

Tekniikkaharjoitteet, joissa tehdään esimerkiksi käännös, harhautus tai kuljetus tietystä merkistä

Pienpelit